Image Not Found On Media Library

Privacyverklaring

Transformcity begrijpt dat open en transparant zijn over hoe wij uw persoonsgegevens beheren, gebruiken en verwerken belangrijk is. Wij zetten ons in om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze verklaring leggen we uit hoe we dat doen en wat uw rechten zijn. Of u nu een klant, leverancier of zakenpartner bent, deze Privacyverklaring legt uit hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ook worden uw rechten uiteengezet over hoe u uw gegevens kunt verkrijgen, inzien of intrekken. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen hier worden gepubliceerd, en alle materiële wijzigingen zullen duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Wij raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te bekijken. Voor vragen in verband met privacy, waaronder rectificatieverzoeken, verzoeken om toegang en klachten, kunt u contact opnemen met info@transformcity.com.

1. Algemeen
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van Zakelijke Contacten van Transformcity BV. Onder Zakelijk Contact of ‘u’ wordt verstaan iedere persoon van wie Transformcity persoonsgegevens verwerkt in haar rol als verantwoordelijke voor de verwerking. Hiervan is sprake wanneer u werkzaam bent bij een klant, leverancier of zakenpartner van Transformcity, wanneer u een ontvanger bent van commerciële berichten van Transformcity of wanneer u een andere zakelijke relatie heeft met Transformcity. Hieronder vallen ook medewerkers van derden die diensten verlenen aan Transformcity.

2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens zowel online als offline. In de meeste gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens
– van uw directe interactie met ons wanneer u zaken met ons doet
– van uw directe interactie met ons wanneer u onze website bezoekt en/of de diensten op onze website gebruikt, zoals bijvoorbeeld het verwerken van uw bestellingen, verzoeken of vragen die u aan ons voorlegt via online formulieren, e-mail, of anderszins, accountregistratie en administratie van uw account, en verzoeken om klantenondersteuning en technische bijstand.
– van uw werkgever wanneer uw werkgever onze klant, leverancier of zakenpartner is, zodat wij onze diensten kunnen uitvoeren en met u kunnen samenwerken.
– uit openbare gegevensbronnen zoals sanctielijsten, handelsregisters en LinkedIn, bijvoorbeeld wanneer wij dergelijke persoonsgegevens nodig hebben om uw identiteit te verifiëren voordat wij zaken met u doen.

3. Doeleinden waarvoor Transformcity uw persoonsgegevens verwerkt
Transformcity verwerkt uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet. Wij informeren u ook over de rechtsgrond op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken (zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU). Indien wij ons beroepen op gerechtvaardigd belang als rechtsgrond, zullen wij altijd trachten een evenwicht te bewaren tussen onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zoals hieronder beschreven en uw privacy. Indien Transformcity persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan die welke in deze Privacyverklaring zijn opgesomd, wordt u daarover zo nodig afzonderlijk geïnformeerd en wordt om toestemming gevraagd indien de toepasselijke lokale wetgeving dit vereist.
3.1. Beoordeling en acceptatie van cliënten, sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met cliënten, leveranciers en zakelijke partners. Dit doel omvat de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is in verband met de beoordeling en aanvaarding van cliënten, leveranciers en zakenpartners, met inbegrip van het bevestigen en verifiëren van de identiteit van relevante Zakencontacten (dit kan het gebruik van een kredietreferentiebureau of andere derde partijen inhouden) en het uitvoeren van due diligence en screening aan de hand van openbaar beschikbare sanctielijsten van de overheid en/of rechtshandhavingsinstanties (bijv. voor nalevingsvereisten). Dit doel omvat ook de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met cliënten, leveranciers en zakenpartners, met inbegrip van vereiste screeningactiviteiten (bijvoorbeeld voor toegang tot de gebouwen of systemen van Transformcity), de levering van cliëntendiensten, en het vastleggen en financieel afwikkelen van geleverde diensten en projecten aan en van Transformcity.
De rechtsgronden voor deze verwerkingsactiviteiten zijn: het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent; het nakomen van een wettelijke verplichting waaraan Transformcity is onderworpen; of ons gerechtvaardigd belang.
3.2 Functioneren van de diensten van Transformcity. Voor een deel van onze diensten, waaronder de online masterclasses, is een gebruikersaccount vereist. Hiervoor worden uw persoonsgegevens, zoals omschreven in artikel 4.1, gevraagd en opgeslagen door ons en door derde partijen wiens diensten wij aan onze pagina’s hebben toegevoegd om de dienst naar behoren te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld Learndash voor het hosten van onze online masterclasses.
3.3. Ontwikkeling en verbetering van de diensten van Transformcity. Dit doel heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de ontwikkeling en verbetering van de diensten van Transformcity en voor onderzoek en ontwikkeling. Dit omvat de verwerking van zakelijke contactgegevens voor enquêtes, beoordelingen en onderzoek. De rechtsgrond voor deze verwerkingsactiviteiten is ons gerechtvaardigd belang.
3.4. Relatiebeheer en marketing. Dit doel omvat de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor activiteiten zoals het onderhouden en bevorderen van contacten met klanten, leveranciers en zakenpartners via marketingcommunicatie, accountbeheer, klantendiensten, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën. De rechtsgronden voor deze verwerkingsactiviteiten zijn: uw toestemming; het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent; of ons gerechtvaardigd belang. U kunt ons opdragen uw contactgegevens niet te gebruiken om per e-mail, post of telefoon contact met u op te nemen over producten, diensten, promoties en speciale evenementen die uw belangstelling zouden kunnen wekken, door contact met ons op te nemen via de onderstaande informatie. In commerciële e-mailberichten, waarvoor wij o.a. Mailchimp gebruiken, kunt u zich ook afmelden door de instructies te volgen die zich onderaan dergelijke e-mailberichten bevinden. Merk op dat, ongeacht uw verzoek, wij nog steeds bepaalde informatie kunnen gebruiken en delen zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Zo kunt u zich bijvoorbeeld niet afmelden voor bepaalde operationele e-mails, zoals e-mails over onze relatie of transacties met u, of belangrijke meldingen over modules waarvoor u bent ingeschreven.

4. Categorieën van persoonsgegevens
Onderstaand overzicht bevat de categorieën van persoonsgegevens die Transformcity verwerkt voor de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid. Indien Transformcity andere categorieën persoonsgegevens verwerkt dan vermeld in dit Privacybeleid, wordt u daarvan waar nodig afzonderlijk op de hoogte gesteld en wordt om toestemming gevraagd indien de toepasselijke lokale wetgeving dit vereist.
Hoewel het mogelijk is dat u voor delen van de Diensten geen informatie hoeft te verstrekken die u direct bij naam kan identificeren (zoals wanneer u ervoor kiest op de website te surfen zonder in te loggen), zullen de specifieke soorten informatie die we verzamelen afhangen van de Diensten die u gebruikt, hoe u ze gebruikt en de informatie die u verkiest te verstrekken. De soorten gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen zijn onder andere:
4.1. Uw persoonsgegevens, waaronder:
– e-mailadres
– naam, indien u ervoor kiest deze te verstrekken
– inloggegevens, indien u een account aanmaakt
– factureringsgegevens, creditcard- of bankrekeningnummer, verificatienummer, postcode en vervaldatum
– informatie over aankopen of andere transacties met ons
– informatie over uw interacties met ons
– modules waarvoor u zich inschrijft
– alle andere informatie die u kiest om direct aan ons te verstrekken in verband met uw gebruik van onze Diensten
4.2. Uw bedrijfs- en communicatiegegevens: correspondentie tussen u en Transformcity; informatie om uw identiteit te controleren; uw relatie met Transformcity; uw gedrag jegens Transformcity, haar werknemers of klanten, leveranciers en zakenpartners; geloofwaardigheid van uw bedrijf; online beschikbare informatie (informatie over de verwerking van persoonsgegevens die via cookies of vergelijkbare technologieën worden verzameld, is te vinden in de cookieverklaringen op de websites van Transformcity).
4.3 Informatie over anderen
Als u vraagt om uw aankoop te leveren aan iemand anders dan uzelf (zoals een ontvanger van een geschenk), gebruiken we de informatie die u verstrekt over de andere persoon om de levering uit te voeren.
4.4 Informatie die u zelf verstrekt via links en functies van derden
Onze website bevat links naar websites van derden, zoals social media sites, en bevatten ook plug-ins van derden (zoals bijvoorbeeld de Linkedin “deel” knop en Twitter “follow” knop). Als u ervoor kiest om deze sites of functies te gebruiken, kan het zijn dat u uw informatie niet alleen bekendmaakt aan deze derde partijen, maar ook aan hun gebruikers en het publiek meer in het algemeen, afhankelijk van hoe hun diensten functioneren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van deze websites of diensten. Het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie zal onderworpen zijn aan het privacybeleid van de websites of diensten van derden, en niet aan dit Privacybeleid. Wij verzoeken u dringend het privacy- en veiligheidsbeleid van deze derden te lezen.

5. Voor welke periode bewaart Transformcity uw persoonsgegevens?
In het algemeen bewaart Transformcity uw persoonsgegevens voor de duur van uw zakelijke relatie met Transformcity (bijvoorbeeld gedurende de tijd dat de diensten van Transformcity aan uw werkgever worden geleverd en u onze Business Contact bent) en voor de tijd dat het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren na beëindiging van de diensten. Deze periode is afhankelijk van het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Bijvoorbeeld:
Wanneer uw zakelijke contactgegevens worden opgenomen in onze facturen, zullen wij uw persoonsgegevens samen met onze facturen bewaren (meestal 7 jaar op basis van de belastingwetgeving).

6. Toegang en overdracht van persoonsgegevens
6.1. Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan voor zover deze toegang noodzakelijk is om het beoogde doel te dienen en voor de betreffende medewerkers om hun werk te kunnen uitvoeren.
6.2. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat Transformcity persoonsgegevens ter beschikking stelt aan niet-gelieerde derden, zoals dienstverleners (bedrijven die producten en diensten leveren aan Transformcity, zoals betalingsproviders, leveranciers van IT-systemen), professionele adviseurs (zoals accountants, auditors of advocaten) of publieke en overheidsinstanties (entiteiten die Transformcity reguleren of jurisdictie over Transformcity hebben, zoals regelgevende instanties, wetshandhaving, overheidsorganen en gerechtelijke instanties). Transformcity zal overeenkomsten sluiten met derde dienstverleners en professionele adviseurs om uw belangen op het gebied van gegevensbescherming te beschermen.

7. Beveiliging
Transformcity zal passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of onopzettelijke, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang, die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbeveiliging. Dit houdt onder meer in dat van dienstverleners wordt verlangd dat zij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van persoonsgegevens te beschermen.

8. Individuele rechten en klachten
8.1. Wanneer uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens door Transformcity te laten rectificeren of aanvullen.
8.2. Het herroepingsrecht houdt in dat indien de verwerking van uw persoonsgegevens was gebaseerd op toestemming, u het recht heeft om deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
8.3. U kunt uw rechten uitoefenen of een klacht indienen door contact met ons op te nemen via info@transformcity.com.

Deze verklaring is bijgewerkt op: 25 oktober 2021

Privacyverklaring - Gebiedstransformatie