Image Not Found On Media Library

Gebruiksvoorwaarden

Deze website (www.gebiedstransformatie.nu) is een initiatief en tevens eigendom van Transformcity BV. Deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief het privacybeleid en de cookieverklaring, zijn van toepassing op het gebruik van de websites van Transformcity, waaronder deze website. Zij kunnen worden gewijzigd door het plaatsen van gewijzigde versies. U wordt geadviseerd ze regelmatig te lezen voor eventuele wijzigingen.

Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en elk gebruik van deze website van Transformcity BV (“Transformcity”), alsmede op alle informatie, aanbevelingen, producten en/of diensten die aan u worden verstrekt op of via de website www.gebiedstransformatie.nu die wordt aangeboden door Transformcity (de “Informatie”). Door gebruik te maken van de website stemt u in met de toepasselijkheid hiervan.

1. Toegang en gebruik van de Dienst

1.1 Beschrijving van het gebruik
De online masterclass van Transformcity, en alle content bekeken via deze dienst, is uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Met uw aankoop van de dienst verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de content en het bekijken van uw module(s) via de website op een streaming-only basis voor dat doel. Behalve de voornoemde beperkte licentie worden geen rechten, aanspraken of belangen aan u overgedragen. U gaat ermee akkoord de dienst niet te gebruiken voor openbare voorstellingen.
1.2 Uw Registratieverplichtingen
U kunt worden verplicht om u te registreren bij Transformcity om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze online masterclasses. Voor deze masterclasses gebruiken wij Learndash als derde partij. Indien u ervoor kiest om te registreren voor de dienst, gaat u ermee akkoord om ware, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken en te onderhouden, zoals gevraagd door het registratieformulier van de dienst. Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u vallen onder ons Privacybeleid.
1.3 Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging
U mag nooit de account van een ander gebruiken, en u mag een andere persoon geen gebruikersnaam en wachtwoord geven om toegang te krijgen tot uw account. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account, en het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft. U stemt ermee in om (a) Transformcity onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account afsluit aan het einde van elke sessie wanneer u toegang hebt tot de dienst. Transformcity zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze sectie.
1.4 Wijzigingen aan de Dienst
Transformcity behoudt zich het recht voor om de Dienst (of een deel ervan) tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Transformcity niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor een wijziging, schorsing of stopzetting van de Dienst. Wij zijn niet verplicht om uw account of ingediende inhoud langer te bewaren dan vereist is door de toepasselijke wetgeving.
1.5 Mobiele Diensten
De Dienst kan bepaalde diensten omvatten die beschikbaar zijn via een mobiel apparaat, waaronder de mogelijkheid om door de Dienst en de Site te browsen vanaf een mobiel apparaat. Voor zover u toegang hebt tot de Dienst via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, gegevenstarieven en andere vergoedingen van uw mobiele dienstverlener van toepassing zijn.

2. Vergoedingen

2.1 In de mate dat de Dienst of een deel ervan beschikbaar wordt gesteld tegen betaling, wordt u gevraagd om een betaalplan te selecteren en Transformcity informatie te verstrekken met betrekking tot uw creditcard of ander betaalinstrument. U verklaart en garandeert Transformcity dat dergelijke informatie juist is en dat u bevoegd bent om het betaalmiddel te gebruiken. U zult uw accountinformatie onmiddellijk bijwerken met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging in uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditcard) die zich kunnen voordoen. U stemt ermee in Transformcity het bedrag te betalen dat is gespecificeerd in het betalingsplan (evenals eventuele van toepassing zijnde belastingen) in overeenstemming met de voorwaarden van een dergelijk plan en deze Gebruiksvoorwaarden. U machtigt Transformcity hierbij om uw betaalmiddel te incasseren dan wel te factureren in overeenstemming met de voorwaarden van het toepasselijke betalingsplan (evenals eventuele van toepassing zijnde belastingen) totdat u uw account beëindigt, en u stemt er verder mee in om alle kosten te betalen die op deze wijze ontstaan. Indien u kosten betwist, dient u Transformcity hiervan op de hoogte te stellen binnen zestig (60) dagen na de datum dat Transformcity u kosten in rekening brengt. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen van Transformcity te wijzigen.
2.2 Betalingen worden niet gerestitueerd en er zijn geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte Diensten of gedeeltelijk bekeken Content.
2.3 Op elk moment en om welke reden dan ook, kunnen wij een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan sommige of al onze gebruikers (“credits”). Het bedrag en de vorm van dergelijke credits, en de beslissing om ze te verstrekken, zijn naar ons eigen en absoluut goeddunken. Het verstrekken van credits in één geval geeft u geen recht op credits in de toekomst voor soortgelijke gevallen, noch verplicht het ons tot het verstrekken van credits in de toekomst, onder welke omstandigheid dan ook.
2.4 Als u zich op onze website hebt geabonneerd, kunt u dit annuleren door contact op te nemen met info@transformcity.com of door naar Instellingen in uw account te gaan en daar het abonnement te annuleren.

3. Intellectueel Eigendom
3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie bij Transformcity. Het is u toegestaan de website en de publiek toegankelijke Informatie te lezen en te bekijken en deze op te slaan of te kopiëren voor eigen gebruik. Het is u niet toegestaan om de video’s van de online masterclasses te downloaden, kopiëren of opslaan. De speciaal daarvoor aangemerkte aanvullende cursusmaterialen mogen wel worden gedownload, gekopieerd, geprint of opgeslagen voor eigen gebruik. Ieder ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Transformcity in een externe internetsite, is niet toegestaan. Kennisproducten gekocht op de website van Transformcity zijn uitsluitend voor uw eigen informatieve doeleinden. Elk ander gebruik, inclusief commerciële of niet-commerciële distributie, publicatie of het creëren van afgeleide werken op basis van de Dienst of de Content, is strikt verboden zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen copyright, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsvermeldingen in het originele materiaal verwijderen van enig materiaal dat u koopt, kopieert of afdrukt van de website.
3.2 In verband met uw gebruik van de Dienst zult u zich niet inlaten met of gebruik maken van datamining, robots, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Indien u door Transformcity geblokkeerd wordt voor toegang tot de Service (inclusief het blokkeren van uw IP-adres), gaat u ermee akkoord geen maatregelen te implementeren om een dergelijke blokkering te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of een proxy IP-adres te gebruiken). Elk gebruik van de Dienst of de Inhoud van de Dienst anders dan zoals specifiek hierin is toegestaan, is strikt verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Dienst of die in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn deels eigendom van Transformcity en deels van derde partij aanbieders, zoals Learndash voor de online masterclasses (de “Software”). U stemt ermee in geen enkel recht op de Software te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering, reverse assemblage of anderszins te proberen de broncode te achterhalen, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen.
3.3 De naam Transformcity en de logo’s zijn handelsmerken en dienstmerken van Transformcity (gezamenlijk de “Transformcity handelsmerken”). Andere namen en logo’s van Transformcity, producten en diensten die worden gebruikt en weergegeven via de Dienst kunnen handelsmerken of dienstmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet Transformcity onderschrijven of gelieerd zijn aan Transformcity. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden of de Dienst mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting, of anderszins, van een licentie of recht op het gebruik van een van de Transformcity Handelsmerken weergegeven op de Dienst, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming in elk geval. Alle goodwill gegenereerd door het gebruik van de Transformcity Handelsmerken zullen in ons exclusieve voordeel zijn.
3.4 Beleid betreffende herhaalde inbreukmakers: In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, heeft Transformcity een beleid aangenomen om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken van Transformcity, gebruikers te beëindigen die ervan verdacht worden herhaalde inbreukmakers te zijn.

4. Afwijzing van garantie
4.1 Uw gebruik van de dienst is geheel voor uw eigen risico. De dienst wordt geleverd op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, wijst Transformcity uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.
4.2 Transformcity geeft geen garantie dat (i) de dienst aan uw eisen of verwachtingen zal voldoen, (ii) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, of (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u via de dienst is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen.

5. Beperking van aansprakelijkheid
5.1 Hoewel Transformcity ernaar streeft om correcte en actuele Informatie op te nemen, geven wij geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, omtrent de juistheid of volledigheid van de Informatie en wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze site of enige daaraan gekoppelde site. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormt geen persoonlijk advies. Transformcity noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de website of enige aan deze site gekoppelde website kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit uw toegang, gebruik of het niet kunnen gebruiken van de website of enige aan deze site gekoppelde website, of eventuele fouten of omissies in de inhoud daarvan. Transformcity is voorts niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, schade die voortvloeit uit het onderscheppen of manipuleren van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het overbrengen van virussen.

6. Beëindiging
6.1 U gaat ermee akkoord dat Transformcity naar eigen goeddunken, uw account (of een deel ervan) of het gebruik van de Dienst kan opschorten of beëindigen en alle inhoud binnen de Dienst kan verwijderen en weggooien, om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indien Transformcity van mening is dat u de letter of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden hebt geschonden of in strijd daarmee hebt gehandeld. Elk vermoeden van frauduleuze of illegale activiteiten die reden kunnen zijn voor de beëindiging van uw gebruik van de Dienst, kunnen worden doorverwezen naar de bevoegde rechtshandhavingsinstanties. Transformcity kan ook naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment stoppen met het verstrekken van de Dienst, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Dienst op grond van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en erkent en gaat ermee akkoord dat Transformcity onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen van uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en / of verhinderen elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of de Dienst. Verder gaat u ermee akkoord dat Transformcity niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige beëindiging van uw toegang tot de Dienst.

7. Wet en jurisdictie
7.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het Cookiebeleid en de Privacyverklaring, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, waaronder begrepen het Cookiebeleid en de Privacyverklaring, ontstaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze verklaring is bijgewerkt op: 25 oktober 2

Gebruiksvoorwaarden - Gebiedstransformatie